045 7877 6993

rekrytointi@locorum.fi

Rekrytointi

Kiin­nos­taako sin­ua työ myyn­nin paris­sa? Koetko olevasi asi­akas­palvelun rautainen ammat­ti­lainen? Hyp­pää mukaan kir­joit­ta­maan omaa menestystarinaasi!

Locorum työnantajana

Työ­nan­ta­jana halu­amme tehdä asi­at tehokkaasti, hyö­dyn­täen jokaisen omia vahvuuk­sia. Uskomme, että saamme käyt­töömme jokaiselta täy­den poten­ti­aalin, kun huomioimme työn­tek­i­jän yksilönä ja säi­lytämme mah­dol­lisu­u­den luovu­u­teen sekä omi­in oival­luk­si­in. Meil­lä pääset vaikut­ta­maan tekemiseesi aidosti, oli kyse sit­ten työsken­te­ly­tavas­ta, työa­jas­ta tai palkkauksesta.

Työ­nan­ta­jana tärkeää on kehit­tää työkult­tuuria, jos­sa työy­hteisö kan­nus­taa jokaista kohti huip­putu­lok­sia. Työn­tek­i­jöidemme keski­tun­tipalk­ka on 14–15€, jota on mah­dol­lista kas­vat­taa merkit­tävästä oma­l­la työ­panok­sel­la. Moti­vaa­tio ja palo myymiseen voivat johtaa huimi­in tuloksiin.

Etsimme vauhdikkaan kasvumme vuok­si jatku­vasti uusia myyn­nin ja asi­akas­palvelun ammat­ti­laisia kas­vavaan tiimi­imme.  Aikaisem­pi koke­mus alal­ta on hyödyk­si, mut­ta ei vält­tämät­tömyys. Jär­jestämme kaikille työn­tek­i­jöille kat­ta­van pere­hdy­tyk­sen työtehtävään.

Työntekijänä Locorumilla

Loco­rum Oy:n työn­tek­i­jänä toim­it osana myyn­ti- ja asi­akashank­in­tati­im­iä, jos­sa asi­akkai­ta palvel­laan puhe­lim­itse. Käytän­nössä työsi on asi­akkaiden vaku­u­tus­tarpei­den kar­toit­tamista ja asi­akaskäyn­tien sopimista vaku­u­tuse­dus­ta­jille. Pere­hdyt­tämis­jak­son jäl­keen sin­ul­la on mah­dol­lisu­us siir­tyä myös mui­hin tehtävi­in yri­tyk­semme sisällä.

Kasvuyri­tys tuo tule­vaisu­udessa mukanaan myös uusia tehtäviä monil­la osa-alueil­la, esimerkik­si esimi­este­htävis­sä. Loco­rum tar­joaa hyvät eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet oman kehi­tyk­sen ja moti­vaa­tion mukaan.

Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia myös osa-aikaiseen työskentelyyn

Oppisopimus

Onko haaveis­sasi vai­h­taa alaa tai mietitkö vielä tule­vaisu­u­den ammat­ti­asi? Loco­rum tar­joaa mah­dol­lisu­u­den työsken­te­lyyn myös oppisopimuk­sel­la. Halu­atko koulut­tau­tua unelmiesi ammat­ti­in työ­paikalla ja saa­da siitä myös palkkaa? Kysy lisää oppisopimuskoulutuksistamme.

Opinnäytetyö

Tule tekemään opin­näyte­työtäsi meille! Loco­ru­mil­la pääset aidosti sovelta­maan tieto­jasi ja taito­jasi käytän­nön työssä. Voit tehdä opin­näyte­työn samal­la, kun suori­tat työhar­joit­telusi kan­nus­tavas­sa työy­hteisössämme. Tule mukaan kehit­tämään yri­tyk­semme menestystarinaa.

Osa-aikainen työ

Meil­lä voit työsken­nel­lä myös osa-aikaises­ti esimerkik­si opiskelu­je­si ohel­la. Jous­ta­vat työa­jat ja mah­dol­lisu­us etä­työsken­te­lyyn tar­joa­vat eri­no­maiset edel­ly­tyk­set työn­tekoon myös lukukau­den aikana iltaisin ja viikon­lop­puisin. Loco­ru­mil­la voit jatkaa myös kesätöis­sä tai ede­tä vak­i­tuisek­si myyn­nin ja asi­akas­palvelun ammattilaiseksi.

Etätyö

Loco­ru­min työn­tek­i­jänä sin­ul­la on mah­dol­lisu­us työsken­nel­lä mis­tä päin Suomea tahansa. Voit tehdä töitä kotoa käsin tai sieltä mis­sä mil­loinkin olet. Etä­työt tuo­vat jous­toa mon­en­laisi­in elämän­ti­lanteisi­in, kun sin­ul­la on mah­dol­lisu­us vali­ta työaikasi ja ‑tapasi itsenäisesti.

Mitä etsimme…

 • Myyn­ti­henkisiä persoonia
 • Kun­ni­an­hi­moisia tiimipelaajia
 • Ratkaisukeskeisiä ideanikkare­i­ta
 • Kasvuyri­tyk­sen kehit­tämis­es­tä kiinnostuneita
 • Hyväl­lä asen­teel­la varustet­tu­ja tyyppejä

Mitä tarjoamme…

 • Kil­pailukykyisen palkan: 12 €/h + reilut bonukset
 • Motivoivan työilmapi­irin
 • Jous­ta­vat työajat
 • Etä­työmah­dol­lisu­u­den
 • Moder­nit ja viihty­isät tilat
 • Mah­dol­lisu­u­den kehit­tyä ja ede­tä uralla
 • Uusia työte­htäviä, joi­ta nopeasti kas­va­va yri­tys tuo tullessaan
 • Mah­dol­lisu­u­den tehtävänkiertoon

Tule mahdollistamaan kasvua kanssamme