045 7877 6993

rekrytointi@locorum.fi

Keitä me olemme?

Tutus­tu moniosaa­ji­imme, joille tärkein­tä ei ole vain olla töissä.

Tutustu ammattilaisiimme!

reetta-pesonen

Reetta 

Ajan­varaa­ja

 Aloitin Loco­ru­mil­la ajan­varaa­jana vuo­den 2018 alus­sa. Ennen sitä ehdin työsken­nel­lä muun muas­sa seri­paina­jana parikym­men­tä vuot­ta, mut­ta työ­nan­ta­jan konkurssin myötä halusin kokeil­la jotain aivan uut­ta. Sosi­aal­isuuteni vuok­si oli luon­te­vaa etsiä töitä ihmis­läheiseltä alal­ta. Osal­lis­tu­in netis­sä Loco­ru­min Mes­siLive-rekry­toin­tilähetyk­seen ja päätin siltä istu­mal­ta hakea tehtävää.

Loco­ru­mil­la olen päässyt työsken­telemään eri­lais­ten ihmis­ten kanssa ympäri Suomea. Yksikään työpäivä ei ole aivan saman­lainen, ja uudet asi­akkaat sekä vai­htel­e­vat haas­teet pitävät mie­lenki­in­non ja moti­vaa­tion yllä.

Paras­ta Loco­ru­mil­la työsken­telyssä on kuitenkin kan­nus­ta­va työilmapi­iri, jos­sa tsemp­paamme toinen toisi­amme. Poruk­ka on ren­toa ja jut­tu luis­taa tauoil­la. On mukavaa, että työkaver­it ja tsemp­par­it ovat tarvit­taes­sa lähel­lä, mut­ta myös etä­työsken­te­ly on mah­dol­lista sil­loin, kun siltä tuntuu.

Valtteri

Yri­tys­ti­imin vastuumyyjä

Päädyin töi­hin Loco­ru­mille reilu vuosi sit­ten ystäväni suosi­tuk­ses­ta. Min­ul­la oli aikaisem­paa koke­mus­ta puhe­lin­myyn­ti­työstä, joten tiesin heti, että tulen pär­jäämään myös asi­akashank­in­nas­sa eri­no­mais­es­ti. Vaik­ka työ ajan­varaa­jana ei sisäl­lä suo­raa myyn­tiä, on myyn­ti­taidoista ollut todel­lakin hyö­tyä tässä työssä.
Myyn­ti­työstä ajan­va­raustyöhön siir­tymi­nen kävi hel­posti ja pidän tästä jopa suo­raa myyn­ti­työtä enem­män. Päivään mah­tuu enem­män onnis­tu­misia ja ajan­va­rausten ‘’myymi­nen’’ on huo­mat­tavasti suo­raa myyn­tiä helpompaa. 
Työsken­te­len täl­lä het­kel­lä Loco­ru­mil­la yri­tysa­jan­varuk­sen paris­sa. Vas­taan kokon­aisu­udessaan yri­tys­ti­imistä ja tiimin tavoit­teisi­in pääsys­tä työn­tek­i­jä- ja pro­jek­ti­ta­sol­la. Työte­htävi­i­ni kuu­luu lisäk­si työn­tek­i­jöi­den koulut­ta­mi­nen ja opas­t­a­mi­nen sekä tietenkin itse soit­to­työ, eli yritysajanvaraus. 
Toivon tekeväni Loco­ru­mil­la esimi­este­htäviä myös jatkos­sa. Halu­an kehit­tyä johta­jana ja toivon, että pääsen eten­emään ural­lani tulevaisuudessa. 

Karoliina

Ajan­varaa­ja yritystiimissä

Päädyin Loco­ru­mille töi­hin hie­man erikoisem­paa reit­tiä. Olin kat­so­mas­sa Lähi­Ta­pi­o­lal­la vaku­u­tus­tur­vaani kun­toon ja kar­toitimme samal­la elämän­ti­lan­net­tani. Olin parhail­laan etsimässä työ­paikkaa ja Lähi­Ta­pi­o­lal­la vaku­u­tusten paris­sa työsken­televä myyjä vinkkasi, että hei­dän kump­paniyri­tyk­sel­lään Loco­ru­mil­la voisi olla paikko­ja auki. Myyjä välit­ti yhteysti­etoni Loco­ru­mille ja pian tämän jäl­keen sovimme haastatteluajan. 
 
Olen työsken­nel­lyt Loco­ru­mil­la noin kak­si vuot­ta ja aloitin aikanaan henkilöasi­akkaiden ajan­va­rauk­sien paris­sa. Nykyään työsken­te­len yri­tys­ti­imis­sä, eli kon­tak­toimme yri­tysasi­akkai­ta ja sovimme heille tapaamisia Lähi­Ta­pi­olan asiantuntijoille. 
 
Olen pär­jän­nyt todel­la hyvin työssä ja paras­ta onkin, että pystyn itse myös vaikut­ta­maan ansio­ta­sooni. Kiin­teä tun­tipalk­ka on hyvä lisä, mut­ta min­ulle on tärkeää, että pystyn bonuk­sil­la nos­ta­maan tun­tipalkkaani huo­mat­tavasti ylöspäin. 
 
Meil­lä on Loco­ru­mil­la tosi hyvä ja tiivis työ­poruk­ka, jon­ka kanssa touhuamme paljon myös vapaa-ajal­la. Työilmapi­iri on ren­to ja jous­tavien työsken­te­lymah­dol­lisuuk­sien vuok­si myös vapaa-aikaa on help­po suunnitella. 

Valtteri

Yri­tys­ti­imin vastuumyyjä

 

Päädyin töi­hin Loco­ru­mille reilu vuosi sit­ten ystäväni suosi­tuk­ses­ta. Min­ul­la oli aikaisem­paa koke­mus­ta puhe­lin­myyn­ti­työstä, joten tiesin heti, että tulen pär­jäämään myös asi­akashank­in­nas­sa eri­no­mais­es­ti. Vaik­ka työ ajan­varaa­jana ei sisäl­lä suo­raa myyn­tiä, on myyn­ti­taidoista ollut todel­lakin hyö­tyä tässä työssä.

Myyn­ti­työstä ajan­va­raustyöhön siir­tymi­nen kävi hel­posti ja pidän tästä jopa suo­raa myyn­ti­työtä enem­män. Päivään mah­tuu enem­män onnis­tu­misia ja ajan­va­rausten ‘’myymi­nen’’ on huo­mat­tavasti suo­raa myyn­tiä helpompaa. 

Työsken­te­len täl­lä het­kel­lä Loco­ru­mil­la yri­tysa­jan­varuk­sen paris­sa. Vas­taan kokon­aisu­udessaan yri­tys­ti­imistä ja tiimin tavoit­teisi­in pääsys­tä työn­tek­i­jä- ja pro­jek­ti­ta­sol­la. Työte­htävi­i­ni kuu­luu lisäk­si työn­tek­i­jöi­den koulut­ta­mi­nen ja opas­t­a­mi­nen sekä tietenkin itse soit­to­työ, eli yritysajanvaraus.

Toivon tekeväni Loco­ru­mil­la esimi­este­htäviä myös jatkos­sa. Halu­an kehit­tyä johta­jana ja toivon, että pääsen eten­emään ural­lani tulevaisuudessa. 
isto-tahvanainen

Isto

Asi­akku­usko­or­di­naat­tori

 

Aloitin Loco­ru­mil­la ensim­mäis­ten työn­tek­i­jöi­den joukos­sa vuon­na 2018. Opiske­lin tuol­loin vielä Savon­ian AMK:ssa liike­talouden lin­jal­la ja hain Loco­ru­mil­ta työharjoittelupaikkaa. 

Onnis­tuneen har­joit­telun jäl­keen työ­suh­teeni vak­i­nais­tet­ti­in ja jatkoin työsken­te­lyä opiskelu­jen ohes­sa ajan­varaa­jana. 2019 kevääl­lä sain viimein opin­toni päätök­seen ja hain sisäisel­lä haulla asi­akku­usko­or­di­naat­torin tehtävään. Sain paikan ja aloitin samal­la kokopäiväisen työskentelyn. 

 Paras­ta työssäni on ehdot­tomasti se, että saan sosi­aalise­na ihmisenä olla paljon tekemi­sis­sä asi­akkaiden kanssa. Toki työn monipuolisu­us ja eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet ovat iso plus­sa. On myös ollut mah­tavaa päästä seu­raa­maan yri­tyk­sen kasvu­tari­naa alkume­treiltä lähtien. 

Teemu

Tiimies­imies

Valmis­tu­in vuon­na 2018 Savon ammat­ti- ja aikuisopis­tos­ta merkonomik­si. Olen ollut työelämässä 16 vuo­ti­aas­ta läh­tien, jol­loin työsken­telin kau­pas­sa iltaisin, viikon­lop­puisin ja lomien aikana. 

Pääsin työhar­joit­telu­un Loco­ru­mille vuon­na 2018. Min­ul­la ei ollut aiem­paa koke­mus­ta puhe­lin­työstä, mut­ta huo­masin pian pää­tyneeni oikealle alalle ja löytäneeni min­ulle sopi­van työpaikan.

Har­joit­telun jäl­keen sain täältä vak­i­tuisen työ­paikan ja etenin myöhem­min ajan­varaa­jas­ta asi­akku­usko­or­di­naat­torik­si ja vuo­den 2020 alus­sa tiimiesimieheksi. 

Tiimies­imiehenä paras­ta työssäni on mah­dol­lisu­us suun­nitel­la päivät itselle sopiviksi ja olla mukana yri­tyk­sen kehit­tämisessä. Työn­tek­i­jöi­den val­men­t­a­mi­nen ja onnis­tu­mis­ten konkreet­ti­nen näkem­i­nen palk­it­se­vat päivittäin. 

Loco­rum on tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van työym­päristön, mah­ta­vat työkaver­it sekä mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa työnku­vaan ja palkkauk­seen. Työte­htävät kehit­tävät aidosti vuorovaiku­tus­taito­ja ja anta­vat lois­ta­vat edel­ly­tyk­set men­estyä myynti‑, ja asiakaspalvelutehtävissä. 

teemu-kuivanen-locorum-oy-tiimikuva
teemu-kuivanen-locorum-oy-tiimikuva

Teemu

Tiimies­imies

 

Valmis­tu­in vuon­na 2018 Savon ammat­ti- ja aikuisopis­tos­ta merkonomik­si. Olen ollut työelämässä 16 vuo­ti­aas­ta läh­tien, jol­loin työsken­telin kau­pas­sa iltaisin, viikon­lop­puisin ja lomien aikana.

Pääsin työhar­joit­telu­un Loco­ru­mille vuon­na 2018. Min­ul­la ei ollut aiem­paa koke­mus­ta puhe­lin­työstä, mut­ta huo­masin pian pää­tyneeni oikealle alalle ja löytäneeni min­ulle sopi­van työpaikan.

Har­joit­telun jäl­keen sain täältä vak­i­tuisen työ­paikan ja etenin myöhem­min ajan­varaa­jas­ta asi­akku­usko­or­di­naat­torik­si ja vuo­den 2020 alus­sa tiimiesimieheksi.

Tiimies­imiehenä paras­ta työssäni on mah­dol­lisu­us suun­nitel­la päivät itselle sopiviksi ja olla mukana yri­tyk­sen kehit­tämisessä. Työn­tek­i­jöi­den val­men­t­a­mi­nen ja onnis­tu­mis­ten konkreet­ti­nen näkem­i­nen palk­it­se­vat päivittäin.

Loco­rum on tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van työym­päristön, mah­ta­vat työkaver­it sekä mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa työnku­vaan ja palkkauk­seen. Työte­htävät kehit­tävät aidosti vuorovaiku­tus­taito­ja ja anta­vat lois­ta­vat edel­ly­tyk­set men­estyä myynti‑, ja asiakaspalvelutehtävissä.

Hae avoimia työpaikkojamme helposti työnhakulomakkeella!