045 7877 6993

rekry@locorum.fi

Keitä me olemme?

Tutus­tu moniosaa­ji­imme, joille tärkein­tä ei ole vain olla töis­sä.

Tiimi

Anni Vil­mi
Toim­i­tusjo­hta­ja

Pidän tärkeänä, että työn­tek­i­jöil­lä on mah­dol­lisu­us vaikut­taa ja olla aidosti mukana luo­mas­sa kestävää yri­tyskult­tuuria, tit­teleistä viis. Sik­si yksi tärkeim­mistä asioista yri­tyk­sessämme on tietenkin henkilöstö. Halu­amme inno­vati­ivisia ihmisiä ympärillemme luo­maan kanssamme uut­ta, tehokkaam­paa huomista.

Jani-Kris­t­ian Kuiv­a­nen
Vara­toim­i­tusjo­hta­ja

Töitä ei tarvitse tehdä kel­lo kaulas­sa, työ­paikalla viete­tyn ajan sijas­ta tärkeäm­pää on yksinker­tais­es­ti tulos.

 

Nykya­jan työkult­tuuri muut­tuu voimakas­ta tah­tia, eikä pelkkä 8–16 päivä vakivirkaise­na työn­tek­i­jänä toi­mi kaikille. Jokainen on oma per­soo­nansa, osa saa aikaisek­si nopeam­min, osa hitaam­min. Sik­si halu­amme tar­jo­ta työn­tek­i­jöillemme mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa palkan lisäk­si myös työaikoi­hin

Aku Krogerus
Hallinto­jo­hta­ja

Jot­ta työ pysyy mielekkäänä, on tärkeää tehdä oikei­ta asioi­ta. Liian hel­posti päädytään tekemään jotain täysin merk­i­tyk­setön­tä liike­toimin­nan kannal­ta. Se ei pelkästään syö resursse­ja, vaan las­kee myös tuot­tavu­ut­ta.

Sään­nölli­nen asioiden kyseenalais­t­a­mi­nen antaa uusille ideoille tilaa sekä takaa oikean­laisen tehokku­u­den löy­tymisen. Aina voidaan tehdä parem­min ja aina voidaan muut­tua.

Hen­ri Luo­mi
Myyn­ti­jo­hta­ja

Olen työsken­nel­lyt käytän­nössä aina myyn­nin ja markki­noin­nin paris­sa, niin myyjänä kuin esimiehenäkin. Täl­lä alal­la min­ulle tärkein­tä on aina ollut se, että palkkaan pystyy itse vaikut­ta­maan. Sik­si min­ulle on henkilöko­htais­es­ti tärkeää, että työn­tek­i­jöil­lämme on järkevät ansain­tamah­dol­lisu­udet sekä kan­nus­timet bonuk­sien muo­dos­sa.

 

Nautin siitä, kun tii­mi­ni onnis­tuu tavoit­teis­saan.

Tutustu ammattilaisiimme!

Teemu

Asi­akku­usko­or­di­naat­tori

 

Valmis­tu­in vuon­na 2018 Savon ammat­ti- ja aikuisopis­tos­ta ja olen koulu­tuk­seltani merkono­mi. Työelämän aloitin 16-vuo­ti­aana tehden töitä kau­pas­sa iltaisin, viikon­lop­puisin ja lomien aikana.

Asi­akas­palvelu on aina ollut lähel­lä sydän­täni, joten halusin suorit­taa myös työhar­joit­telu­ni sen paris­sa. Pääsin har­joit­telu­un Loco­ru­mille vuon­na 2018. Min­ul­la ei ollut aiem­paa koke­mus­ta puhe­lin­työstä, mut­ta tiesin pian pää­tyneeni oikealle alalle ja löytäneeni min­ulle sopi­van työ­paikan.

Har­joit­telun jäl­keen sain vak­i­tuisen työ­paikan Loco­ru­mil­ta ja etenin myöhem­min ajan­varaa­jas­ta asi­akku­usko­or­di­naat­torik­si.

Päivääkään en ole katunut. Loco­rum on tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van työym­päristön, muka­vat työkaver­it sekä mah­dol­lisu­u­den olla yhteyk­sis­sä ihmisi­in ympäri Suomea. Työte­htävät kehit­tävät vuorovaiku­tus­taito­ja ja avaa­vat eri­no­maiset jatkom­ah­dol­lisu­udet uralle asi­akas­palvelun ja vaku­u­tusalan paris­sa.

Olen tyy­tyväi­nen, että saan tehdä työtä ihmis­ten paris­sa, suun­nitel­la itse päiväni ja tehdä tarvit­taes­sa etätöitä. Ja mikä paras­ta, voin itse vaikut­taa palkkaani.

Juuso

Myyn­tineu­vot­teli­ja

Olen alun perin Tornios­ta kotoisin, mut­ta vuon­na 2017 päätin muut­taa Kuo­pi­oon uusien haastei­den ja työte­htävien perässä. Työsken­te­len Loco­ru­mil­la asi­akashank­in­nan paris­sa.

Käytän­nössä työni on siis yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaiden palvelemista puhe­lim­itse. Min­ul­la on vuosien koke­mus myyn­ti­työstä, ja sen myötä myös koulu­tan ja spar­raan mei­dän uusia ja nyky­isiä työn­tek­i­jöitä.

Loco­ru­mil­la työsken­te­ly on mukavaa ja tarpeek­si haas­tavaa, jot­ta mie­lenki­in­to pysyy yllä. Tule­vaisu­udessa tääl­lä on myös todel­la hyvät eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet.

Meil­lä on erit­täin hyvä ja läm­min­henk­i­nen työ­poruk­ka, ja se näkyy myös ulospäin.

Juuso

Myyn­tineu­vot­teli­ja

 

Olen alun perin Tornios­ta kotoisin, mut­ta vuon­na 2017 päätin muut­taa Kuo­pi­oon uusien haastei­den ja työte­htävien perässä. Työsken­te­len Loco­ru­mil­la asi­akashank­in­nan paris­sa.

Käytän­nössä työni on siis yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaiden palvelemista puhe­lim­itse. Min­ul­la on vuosien koke­mus myyn­ti­työstä, ja sen myötä myös koulu­tan ja spar­raan mei­dän uusia ja nyky­isiä työn­tek­i­jöitä.

Loco­ru­mil­la työsken­te­ly on mukavaa ja tarpeek­si haas­tavaa, jot­ta mie­lenki­in­to pysyy yllä. Tule­vaisu­udessa tääl­lä on myös todel­la hyvät eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet.

Meil­lä on erit­täin hyvä ja läm­min­henk­i­nen työ­poruk­ka, ja se näkyy myös ulospäin.

Sari

Myyn­tineu­vot­teli­ja
(pääosin etätöis­sä Lappeen­ran­nas­ta käsin)

 

Aloitin työt Loco­ru­mil­la mar­rasku­us­sa 2018, ja tähän men­nessä työt ovat sujuneet main­iosti. Tääl­lä on hyvä poruk­ka, jon­ka kanssa on mah­ta­va tehdä töitä.

Mah­dol­lisu­us tehdä etätöitä sovel­tuu min­ulle hyvin. Etä­työn hyviä puo­lia ovat help­pous, mah­dol­lisu­us ryt­mit­tää itse työpäivää, ”oma rauha” ja se että on aina ajois­sa paikalla.

Lisäk­si Loco­ru­mil­la työsken­telyssä min­ua motivoi, kun voin oma­l­la tekemisel­läni ja onnis­tu­misil­lani vaikut­taa palkkaani.

Uusille työn­tek­i­jöille annan vinkik­si: onnis­tunut työpäivä start­taa sil­lä, kun itsel­lä on iloinen asenne ja hyvä fiilis!

Hae avoimia työpaikkojamme helposti työnhakulomakkeella!