045 7877 6993

rekrytointi@locorum.fi

Keitä me olemme?

Tutus­tu moniosaa­ji­imme, joille tärkein­tä ei ole vain olla töissä.

Tutustu ammattilaisiimme!

reetta-pesonen

Reetta Pesonen

Ajan­varaa­ja

 Aloitin Loco­ru­mil­la ajan­varaa­jana vuo­den 2018 alus­sa. Ennen sitä ehdin työsken­nel­lä muun muas­sa seri­paina­jana parikym­men­tä vuot­ta, mut­ta työ­nan­ta­jan konkurssin myötä halusin kokeil­la jotain aivan uut­ta. Sosi­aal­isuuteni vuok­si oli luon­te­vaa etsiä töitä ihmis­läheiseltä alal­ta. Osal­lis­tu­in netis­sä Loco­ru­min Mes­siLive-rekry­toin­tilähetyk­seen ja päätin siltä istu­mal­ta hakea tehtävää.

Loco­ru­mil­la olen päässyt työsken­telemään eri­lais­ten ihmis­ten kanssa ympäri Suomea. Yksikään työpäivä ei ole aivan saman­lainen, ja uudet asi­akkaat sekä vai­htel­e­vat haas­teet pitävät mie­lenki­in­non ja moti­vaa­tion yllä.

Paras­ta Loco­ru­mil­la työsken­telyssä on kuitenkin kan­nus­ta­va työilmapi­iri, jos­sa tsemp­paamme toinen toisi­amme. Poruk­ka on ren­toa ja jut­tu luis­taa tauoil­la. On mukavaa, että työkaver­it ja tsemp­par­it ovat tarvit­taes­sa lähel­lä, mut­ta myös etä­työsken­te­ly on mah­dol­lista sil­loin, kun siltä tuntuu.

Annamaija Haatainen

Ajan­varaa­ja

Olen työsken­nel­lyt Loco­ru­mil­la ajan­varaa­jana vuo­den 2020 alus­ta läh­tien. Työssäni kar­toi­tan asi­akkaiden vaku­u­tus­tarpei­ta ja varaan aiko­ja edustajille.

Olen koko työhis­to­ri­ani ajan työsken­nel­lyt eri­lai­sis­sa asi­akas­palve­lute­htävis­sä, sekä myyjänä, yrit­täjänä, myyn­tiedus­ta­jana että kos­me­tologi­na, ja nautin ihmis­ten paris­sa työsken­telystä. Puhe­li­men väl­i­tyk­sel­lä tapah­tu­van asi­akas­palvelun kaut­ta olen kuitenkin saanut koh­da­ta uusia mie­lenki­in­toisia haastei­ta ja oppin­ut paljon uut­ta sekä työstä että itsestäni.

Paras­ta Loco­ru­mil­la ovat jous­ta­vat työa­jat ja etä­työsken­te­ly, jot­ka helpot­ta­vat arkeani kah­den lapsen äit­inä. Myös toimis­tol­la on virk­istävää käy­dä tapaa­mas­sa mukavia työkavere­i­ta pari ker­taa kuus­sa. Tääl­lä saa myös aina tarvit­taes­sa apua ja tukea, eikä tarvitse yrit­tää pär­jätä yksin vaik­ka etänä työskentelisikin.

Yksi suurim­mista syistä, mik­si lähdin tähän työhön, on palkkaus, johon voin vaikut­taa oma­l­la tekemisel­läni. Työ vaatii myyn­ti­henkisyyt­tä sekä uskoa omaan tekemiseen ja osaamiseen, mut­ta kun mie­len pitää iloise­na ja avoime­na uusille asioille, tässä työssä voi todel­la pärjätä.

Kuva tulos­sa

Kuva tulos­sa

Annamaija Haatainen

Ajan­varaa­ja

 

Olen työsken­nel­lyt Loco­ru­mil­la ajan­varaa­jana vuo­den 2020 alus­ta läh­tien. Työssäni kar­toi­tan asi­akkaiden vaku­u­tus­tarpei­ta ja varaan aiko­ja edustajille. 

Olen koko työhis­to­ri­ani ajan työsken­nel­lyt eri­lai­sis­sa asi­akas­palve­lute­htävis­sä, sekä myyjänä, yrit­täjänä, myyn­tiedus­ta­jana että kos­me­tologi­na, ja nautin ihmis­ten paris­sa työsken­telystä. Puhe­li­men väl­i­tyk­sel­lä tapah­tu­van asi­akas­palvelun kaut­ta olen kuitenkin saanut koh­da­ta uusia mie­lenki­in­toisia haastei­ta ja oppin­ut paljon uut­ta sekä työstä että itsestäni. 

Paras­ta Loco­ru­mil­la ovat jous­ta­vat työa­jat ja etä­työsken­te­ly, jot­ka helpot­ta­vat arkeani kah­den lapsen äit­inä. Myös toimis­tol­la on virk­istävää käy­dä tapaa­mas­sa mukavia työkavere­i­ta pari ker­taa kuus­sa. Tääl­lä saa myös aina tarvit­taes­sa apua ja tukea, eikä tarvitse yrit­tää pär­jätä yksin vaik­ka etänä työskentelisikin. 

Yksi suurim­mista syistä, mik­si lähdin tähän työhön, on palkkaus, johon voin vaikut­taa oma­l­la tekemisel­läni. Työ vaatii myyn­ti­henkisyyt­tä sekä uskoa omaan tekemiseen ja osaamiseen, mut­ta kun mie­len pitää iloise­na ja avoime­na uusille asioille, tässä työssä voi todel­la pärjätä.

isto-tahvanainen

Isto

Asi­akku­usko­or­di­naat­tori

 

Aloitin Loco­ru­mil­la ensim­mäis­ten työn­tek­i­jöi­den joukos­sa vuon­na 2018. Opiske­lin tuol­loin vielä Savon­ian AMK:ssa liike­talouden lin­jal­la ja hain Loco­ru­mil­ta työharjoittelupaikkaa. 

Onnis­tuneen har­joit­telun jäl­keen työ­suh­teeni vak­i­nais­tet­ti­in ja jatkoin työsken­te­lyä opiskelu­jen ohes­sa ajan­varaa­jana. 2019 kevääl­lä sain viimein opin­toni päätök­seen ja hain sisäisel­lä haulla asi­akku­usko­or­di­naat­torin tehtävään. Sain paikan ja aloitin samal­la kokopäiväisen työskentelyn. 

 Paras­ta työssäni on ehdot­tomasti se, että saan sosi­aalise­na ihmisenä olla paljon tekemi­sis­sä asi­akkaiden kanssa. Toki työn monipuolisu­us ja eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet ovat iso plus­sa. On myös ollut mah­tavaa päästä seu­raa­maan yri­tyk­sen kasvu­tari­naa alkume­treiltä lähtien. 

Teemu

Tiimies­imies

Valmis­tu­in vuon­na 2018 Savon ammat­ti- ja aikuisopis­tos­ta merkonomik­si. Olen ollut työelämässä 16 vuo­ti­aas­ta läh­tien, jol­loin työsken­telin kau­pas­sa iltaisin, viikon­lop­puisin ja lomien aikana. 

Pääsin työhar­joit­telu­un Loco­ru­mille vuon­na 2018. Min­ul­la ei ollut aiem­paa koke­mus­ta puhe­lin­työstä, mut­ta huo­masin pian pää­tyneeni oikealle alalle ja löytäneeni min­ulle sopi­van työpaikan.

Har­joit­telun jäl­keen sain täältä vak­i­tuisen työ­paikan ja etenin myöhem­min ajan­varaa­jas­ta asi­akku­usko­or­di­naat­torik­si ja vuo­den 2020 alus­sa tiimiesimieheksi. 

Tiimies­imiehenä paras­ta työssäni on mah­dol­lisu­us suun­nitel­la päivät itselle sopiviksi ja olla mukana yri­tyk­sen kehit­tämisessä. Työn­tek­i­jöi­den val­men­t­a­mi­nen ja onnis­tu­mis­ten konkreet­ti­nen näkem­i­nen palk­it­se­vat päivittäin. 

Loco­rum on tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van työym­päristön, mah­ta­vat työkaver­it sekä mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa työnku­vaan ja palkkauk­seen. Työte­htävät kehit­tävät aidosti vuorovaiku­tus­taito­ja ja anta­vat lois­ta­vat edel­ly­tyk­set men­estyä myynti‑, ja asiakaspalvelutehtävissä. 

teemu-kuivanen-locorum-oy-tiimikuva
teemu-kuivanen-locorum-oy-tiimikuva

Teemu

Tiimies­imies

 

Valmis­tu­in vuon­na 2018 Savon ammat­ti- ja aikuisopis­tos­ta merkonomik­si. Olen ollut työelämässä 16 vuo­ti­aas­ta läh­tien, jol­loin työsken­telin kau­pas­sa iltaisin, viikon­lop­puisin ja lomien aikana.

Pääsin työhar­joit­telu­un Loco­ru­mille vuon­na 2018. Min­ul­la ei ollut aiem­paa koke­mus­ta puhe­lin­työstä, mut­ta huo­masin pian pää­tyneeni oikealle alalle ja löytäneeni min­ulle sopi­van työpaikan.

Har­joit­telun jäl­keen sain täältä vak­i­tuisen työ­paikan ja etenin myöhem­min ajan­varaa­jas­ta asi­akku­usko­or­di­naat­torik­si ja vuo­den 2020 alus­sa tiimiesimieheksi.

Tiimies­imiehenä paras­ta työssäni on mah­dol­lisu­us suun­nitel­la päivät itselle sopiviksi ja olla mukana yri­tyk­sen kehit­tämisessä. Työn­tek­i­jöi­den val­men­t­a­mi­nen ja onnis­tu­mis­ten konkreet­ti­nen näkem­i­nen palk­it­se­vat päivittäin.

Loco­rum on tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van työym­päristön, mah­ta­vat työkaver­it sekä mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa työnku­vaan ja palkkauk­seen. Työte­htävät kehit­tävät aidosti vuorovaiku­tus­taito­ja ja anta­vat lois­ta­vat edel­ly­tyk­set men­estyä myynti‑, ja asiakaspalvelutehtävissä.

Hae avoimia työpaikkojamme helposti työnhakulomakkeella!