045 7877 6993

rekry@locorum.fi

Locorumin tarina

Idea yri­tyk­sen perus­tamis­es­ta lähti neljän kaveruk­sen tah­dos­ta tehdä asi­at tehokkaam­min ja parem­min.

Halusimme luo­da näköisemme yri­tyk­sen yhdis­tämäl­lä ammat­ti­tait­o­mme sekä koke­muk­semme oper­aat­to­ri­alal­ta, myyn­nistä, henkilöstöhallinnas­ta ja johtamis­es­ta.

Ennen kaikkea meitä kiin­nos­ti mah­dol­lisu­us vaikut­taa itse asioi­hin. Halusimme rak­en­taa oma­l­la mit­ta­pu­ul­la täy­del­listä yri­tyskult­tuuria ja mod­er­nia nykyaikaista työ­paikkaa, jos­sa tulok­set toimi­vat tärkeim­pänä mit­ta­ri­na.

Ura Locorumilla

Halu­atko kehit­tyä asi­akashank­in­nan ja myyn­nin huip­pu­osaa­jak­si? Me etsimme joukkoomme myyn­ti­henkisiä asi­akas­palveli­joi­ta. Aiem­pi koke­mus alal­ta ei ole vält­tämät­tömyys työssä men­estyäk­seen, tärkeäm­pää on oikean­lainen asenne.

Me tar­joamme kaik­ki men­estyk­seen tarvit­ta­vat työka­lut ja uskomme, että kuka tahansa voi nous­ta uransa huip­ulle. Siihen tarvi­taan posi­ti­ivista asen­net­ta, myyn­ti­henkistä otet­ta työhön ja palavaa halua kehit­tyä sekä oppia uut­ta koko ajan.

Me Loco­ru­mil­la tar­joamme mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa omaan palkkauk­seen sekä hyvät eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet. Jokainen uusi työn­tek­i­jä saa kat­ta­van pere­hdy­tyk­sen ja työy­hteisön tuen myös jatkos­sa.

Locorumin tahtotila ja arvot

1. Kilpailukykyinen palkkaus

Työn­tek­i­jöil­lämme on aito mah­dol­lisu­us vaikut­taa omaan palkkaansa ja hyvistä suorituk­sista palk­i­taan.

2. Tehtävänkierto

Halu­amme tar­jo­ta työn­tek­i­jöille mah­dol­lisu­u­den tehdä töitä eri posi­tiois­sa, kokeil­la eri­laisia työte­htäviä ja kehit­tyä sekä oppia uut­ta jatku­vasti.

3. Luottamus

Luot­ta­mus puolin ja toisin on kaiken lähtöko­h­ta. Me uskomme, että parhaat tulok­set syn­tyvät, kun tekemiseen pääsee itse vaikut­ta­maan. Meil­lä on mah­dol­lista tehdä etätöitä käytän­nössä mis­sä vain ja sil­loin kun itselle parhait­en sopii.

4. Sitoutuminen

Me sitoudumme työn­tek­i­jöi­himme ja asi­akkaisi­imme sat­apros­ent­tis­es­ti. Samaa odotamme myös jokaiselta Loco­rum­laiselta.

5. Tehokkuus

Mei­dän mielestämme tärkein mit­tari ei ole tehty­jen tun­tien määrä, vaan tulos.

Tulevaisuuden visio

Meille on alus­ta asti ollut tärkeää, että panos­tamme yri­tyk­sen merkit­tävim­pään voimavaraan, työn­tek­i­jöi­himme. Meil­lä tehdään yhdessä, aute­taan toisi­amme men­estymään ja huole­hdi­taan hyv­in­voin­nista myös työ­paikan ulkop­uolel­la. Näi­hin arvoihin halu­amme sat­sa­ta myös tule­vaisu­udessa.

Vuon­na 2018 Loco­rum on kas­vanut hur­jaa vauh­tia, ja täl­lä het­kel­lä me työl­listämme jo 16 alan ammat­ti­laista.  Tavoit­teenamme on vuo­den 2019 lop­pu­un men­nessä työl­listää 40 osaa­jaa asi­akashank­in­nan, myyn­nin sekä esimi­estyön tehtävis­sä.

Hae avoimia työpaikkojamme helposti työnhakulomakkeella!