045 7877 6993

rekry@locorum.fi

Locorumin tarina

Loco­rum aloit­ti toim­intansa vuo­den 2018 alus­sa. Kasvu­tari­nan käyn­nisti pala­va kaipuu maail­mal­ta takaisin Savon sydämeen sekä halu päästä itse vaikut­ta­maan asioi­hin yrit­täjyy­den kaut­ta. 

 Pää­timme yhdis­tää vankan koke­muk­semme myyn­nistä, johtamis­es­ta sekä koulut­tamis­es­ta ja rak­en­taa yri­tyk­sen, jos­sa jokaisel­la on mah­dol­lisu­us men­estyä. 

 Huo­masimme nopeasti, että laadukkaalle ja kus­tan­nuste­hokkaalle asi­akashank­in­nalle on kysyn­tää ja tarvet­ta.  Uskomme jatku­van paran­tamisen kult­tuuri­in ja laadukkaiden pitkäaikaisten kump­panu­us­suhtei­den rak­en­tamiseen. Asi­akkaidemme arvoihin ja tavoit­teisi­in sitou­tu­mi­nen näkyy ja kuu­luu tekemisessämme läpi lin­jan.  Yhdessä tekemäl­lä onnis­tumme aina. 

Tiimi

Anni Vil­mi
Toim­i­tusjo­hta­ja

Pidän tärkeänä, että työn­tek­i­jöil­lä on mah­dol­lisu­us vaikut­taa ja olla aidosti mukana luo­mas­sa kestävää yri­tyskult­tuuria, tit­teleistä viis. Sik­si yksi tärkeim­mistä asioista yri­tyk­sessämme on tietenkin henkilöstö. Halu­amme inno­vati­ivisia ihmisiä ympärillemme luo­maan kanssamme uut­ta, tehokkaam­paa huomista.

jani-kuivanen-locorum-oy-yhteystiedot

Jani-Kris­t­ian Kuiv­a­nen
Vara­toim­i­tusjo­hta­ja

Töitä ei tarvitse tehdä kel­lo kaulas­sa, työ­paikalla viete­tyn ajan sijas­ta tärkeäm­pää on yksinker­tais­es­ti tulos.

 

Nykya­jan työkult­tuuri muut­tuu voimakas­ta tah­tia, eikä pelkkä 8–16 päivä vakivirkaise­na työn­tek­i­jänä toi­mi kaikille. Jokainen on oma per­soo­nansa, osa saa aikaisek­si nopeam­min, osa hitaam­min. Sik­si halu­amme tar­jo­ta työn­tek­i­jöillemme mah­dol­lisu­u­den vaikut­taa palkan lisäk­si myös työaikoi­hin

Aku Krogerus
Hallinto­jo­hta­ja

Jot­ta työ pysyy mielekkäänä, on tärkeää tehdä oikei­ta asioi­ta. Liian hel­posti päädytään tekemään jotain täysin merk­i­tyk­setön­tä liike­toimin­nan kannal­ta. Se ei pelkästään syö resursse­ja, vaan las­kee myös tuot­tavu­ut­ta.

Sään­nölli­nen asioiden kyseenalais­t­a­mi­nen antaa uusille ideoille tilaa sekä takaa oikean­laisen tehokku­u­den löy­tymisen. Aina voidaan tehdä parem­min ja aina voidaan muut­tua.

Hen­ri Luo­mi
Myyn­ti­jo­hta­ja

Olen työsken­nel­lyt käytän­nössä aina myyn­nin ja markki­noin­nin paris­sa, niin myyjänä kuin esimiehenäkin. Täl­lä alal­la min­ulle tärkein­tä on aina ollut se, että palkkaan pystyy itse vaikut­ta­maan. Sik­si min­ulle on henkilöko­htais­es­ti tärkeää, että työn­tek­i­jöil­lämme on järkevät ansain­tamah­dol­lisu­udet sekä kan­nus­timet bonuk­sien muo­dos­sa.

 

Nautin siitä, kun tii­mi­ni onnis­tuu tavoit­teis­saan.

Ura Locorumilla

Loco­ru­mil­la tulok­set toimi­vat tärkeim­pänä mit­ta­ri­na. Halu­amme, että jokainen voi aidosti vaikut­taa omaan palkkaansa ja työsken­te­ly-ympäristöön­sä. Meil­lä työn voi mukaut­taa elämän­ti­lanteeseen sopi­vak­si; työsken­nel­lä voi etänä tai kont­to­ril­la, illal­la tai aamul­la. Yleisin työai­ka sijoit­tuu 9–17 välille ja töitä tehdään maanan­taista per­jan­tai­hin.

Autamme sin­ua kehit­tymään asi­akashank­in­nan ja myyn­nin huip­pu­osaa­jak­si. Etsimme kas­vavaan joukkoomme myyn­ti­henkisiä asi­akas­palvelun ammat­ti­laisia. Aiem­pi koke­mus alal­ta ei ole vält­tämät­tömyys työssä men­estyäk­seen, tärkeäm­pää on oikean­lainen asenne. Varmis­tamme jokaiselle työn­tek­i­jällemme kat­ta­van pere­hdy­tyk­sen ja koulu­tuk­sen työte­htävi­in. Huole­hdimme myös työn­tek­i­jöidemme jatku­vas­ta kehit­tämis­es­tä ja koulut­tamis­es­ta työ­suh­teen aikana. Kan­nus­tamme opiskele­maan ja teemme tiivistä yhteistyötä paikallis­ten oppi­laitosten kanssa. Loco­ru­mil­la onnis­tuu työsken­te­ly oppisopimuk­sel­la, työhar­joit­telun suorit­ta­mi­nen sekä esimerkik­si opin­näyte­työn tekem­i­nen.

Me tar­joamme kaik­ki men­estyk­seen tarvit­ta­vat työka­lut ja uskomme, että jokainen voi nous­ta uransa huip­ulle taus­toista riip­pumat­ta. Siihen tarvi­taan posi­ti­ivista asen­net­ta, myyn­ti­henkistä otet­ta työhön ja palavaa halua kehit­tyä sekä oppia uut­ta.

Tar­joamme työn­tek­i­jöillemme vak­i­tuiset työ­suh­teet ja kiin­teän tun­tipalkan, minkä lisäk­si jokainen pystyy ker­ryt­tämään pro­vi­sioi­ta onnis­tu­mis­ten­sa mukaan. Loco­ru­mil­la eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet ovat eri­no­maiset, tämän päälle tar­joamme työ­suhde-edut, joi­hin työn­tek­i­jämme ovat itse saa­neet vaikut­taa.

 Täl­lä het­kel­lä tar­joamme työ­suhde-etu­ina Smar­tu­min kult­tuuri- ja liikun­taseteleitä, hieronta- ja rav­in­to­lalah­jako­rt­te­ja sekä laa­jan työter­veyshuol­lon heti ensim­mäis­es­tä työpäivästä alka­en.

 Halu­amme luo­da pitk­iä, kestäviä ja onnel­lisia työ­suhtei­ta. Hae mukaan joukkoon jo tänään!

Locorumin tahtotila ja arvot

1. Kilpailukykyinen palkkaus

Työn­tek­i­jöil­lämme on aito mah­dol­lisu­us vaikut­taa omaan palkkaansa ja hyvistä suorituk­sista palk­i­taan.

2. Tehtävänkierto

Halu­amme tar­jo­ta työn­tek­i­jöille mah­dol­lisu­u­den tehdä töitä eri posi­tiois­sa, kokeil­la eri­laisia työte­htäviä ja kehit­tyä sekä oppia uut­ta jatku­vasti.

3. Luottamus

Luot­ta­mus puolin ja toisin on kaiken lähtöko­h­ta. Me uskomme, että parhaat tulok­set syn­tyvät, kun tekemiseen pääsee itse vaikut­ta­maan. Meil­lä on mah­dol­lista tehdä etätöitä käytän­nössä mis­sä vain ja sil­loin kun itselle parhait­en sopii.

4. Sitoutuminen

Me sitoudumme työn­tek­i­jöi­himme ja asi­akkaisi­imme sat­apros­ent­tis­es­ti. Samaa odotamme myös jokaiselta Loco­rum­laiselta.

5. Tehokkuus

Mei­dän mielestämme tärkein mit­tari ei ole tehty­jen tun­tien määrä, vaan tulos.

Tulevaisuuden visio

Meille on alus­ta asti ollut tärkeää, että panos­tamme yri­tyk­sen merkit­tävim­pään voimavaraan, työn­tek­i­jöi­himme. Meil­lä tehdään yhdessä, aute­taan toisia men­estymään ja huole­hdi­taan hyv­in­voin­nista myös työ­paikan ulkop­uolel­la. Näi­hin arvoihin halu­amme sat­sa­ta myös tule­vaisu­udessa.

Loco­ru­min kasvu on jatkunut vah­vana myös vuon­na 2019.

Työl­listämme täl­lä het­kel­lä 26 henkilöä asi­akashank­in­nan, myyn­tipalvelu­iden sekä tuk­i­toimien paris­sa. 

Vuo­den 2020 lop­pu­un men­nessä tavoit­teenamme on työl­listää yhteen­sä 35 alan ammat­ti­laista. Kuo­pi­on toimip­is­teemme lisäk­si laa­jen­namme ja avaamme 2020 syksyl­lä täysin uuden toimis­ton Jyväskylän keskus­taan. 

Uskomme jatku­van kasvun ja kehit­tymisen ole­van mah­dol­lista keskit­tymäl­lä oikeisi­in asioi­hin. Meille on kuitenkin ollut aina selvää, ettemme hae kasvua nyky­is­ten asi­akkaidemme tai työn­tek­i­jöidemme kus­tan­nuk­sel­la. Kasvu on mah­dol­lista toteut­taa niin, ettei laadus­ta tai nyky­is­ten asi­akkaiden palvelu­iden kehit­tämis­es­tä tarvitse tin­kiä. 

Hae avoimia työpaikkojamme helposti työnhakulomakkeella!